0
  • ยังไม่มีสินค้าในตระกร้า!

0

ข้อตกลง และ เงื่อนไข

เงื่อนไขของการเสนอราคา

ผู้ซื้อตกลงที่จะมอบข้อมูลส่วนตัวเพื่อเป็นการเปิดใบเสนอราคาก่อนที่จะได้รับใบเสนอราคาเพื่อควบคุมคุณภาพการออกเอกสารและเพื่อความสมบูรณ์ของการออกเอกสารและยืนยันรายละเอียดของสินค้าและราคาตามที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันไว้ รวมถึงใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงราคากรณีที่มีการเจรจากันอีกครั้งหนึ่ง ลูกค้าต้องตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารเสนอราคาให้ครบถ้วนก่อนการชำระเงินเพื่อความมั่นใจว่าลูกค้าได้สินค้าและราคาที่ถูกต้องจากผู้ขาย.

การยอมรับคำสั่งซื้อ

ผู้ขายจะยอมรับคำสั่งซื้อของลูกค้าและจัดหาสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการให้ภายในกายในระยะเวลาที่กำหนดหรือตกลงกัน หากผู้ขายไม่สามารถจัดหาสินค้าตามระยะเวลาที่ตกลงกันได้ ผู้ขายอาจมีสิทธิไม่ยอมรับคำสั่งซื้อเหล่านั้น.

ราคาและภาษี

ราคาสินค้าที่ถูกกำหนดไว้นั้น อาจจะมีการแปรผันได้ตลอดเวลา หากผู้ซื้อได้ซื้อสินค้าไปในราคาไหน ให้ถือว่าราคานั้นเป็นราคาที่ลูกค้าได้ซื้อไปแล้ว จะไม่มีการให้ส่วนลดย้อนหลังต่อการลดราคาที่เกิดขึ้นหลังจากการซื้อแล้ว การรับผิดชอบต่อภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีที่เกิดขึ้นหลังจากการขนส่งสินค้าแล้ว ภาษีการนำเข้าสินค้ากรณีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ หรือภาษีท้องถื่นต่างๆ(ถ้ามี) ถือเป็นการรับผิดชอบของผู้ซื้อ.

การจัดส่ง

การจัดส่งสินค้าของทางร้านจะจัดส่งสินค้าให้ตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้ระบุมาในเอกสารเสนอราคา แต่หากลูกค้าต้องการให้ส่งที่อยู่อื่นนอกเหนือจากนั้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือมีที่อยู่หลายแห่ง ต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบทุกครั้งก่อนการสั่งซื้อ การจัดส่งจะเกิดขึ้นหลังจากลูกค้าได้มีการสั่งซื้อสินค้าและทำการชำระเงินเข้ามาแล้วเท่านั้น โดยจะจัดส่งสินค้าในวันรุ่งขึ้น หากลูกค้าได้โอนชำระเงินเรียบร้อยแล้วและแจ้งให้ผู้ขายทราบภายใน 1ชั่วโมง ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์.

ความเสี่ยงในการขนส่งสินค้า

การขนส่งนั้น ทางร้านเลือกขนส่งหลักเป็น Kerry express ที่มีการดูแลสินค้าที่ดีกว่าขนส่งอื่นๆ ซึ่งหากมีกรณีที่มีสินค้าเสียหาย หรือสูญหาย หากเกิดจากขนส่งหรือบริษัทขนส่ง ผู้ขนส่งและบริษัทขนส่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ผู้ขายจะรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของสินค้าที่ถูกบรรจุอยู่ในหีบห่อที่เรียบร้อยและคงอยู่ในสภาพเดิมกับก่อนการส่งสินค้าเท่านั้น.

การดัดแปลงสินค้า

การดัดแปลงหรือการตัดแต่ง ตกแต่ง ปรับเปลี่ยนสินค้า ทั้งภายใน ภายนอก และวงจรนั้นถือเป็นข้อห้ามในการใช้สินค้า ซึ่งการกระทำเหล่านี้จะมีผลให้การรับประกันสินค้าสิ้นสุดทันที .

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากลูกค้าได้มีการยกเลิกคำสั่งซื่อสินค้า เมื่อมีการสั่งสินค้าและชำระเงินเข้ามาแล้ว หรือมีการมัดจำเงินเข้ามาแล้ว ทางร้านจะขออนุญาติในการเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการยกเลิกสินค้า เนื่องจากอาจจะมีการเบิกจ่ายสินค้า มีการจัดแพ็คสินค้า มีการจัดเตรียมสินค้าแล้ว ซึ่งทำให้ทางร้านต้องมีการดำเนินการยกเลิก และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลต่างๆที่มีกระบวนการและมีความยุ่งย่าง โดยจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมตามแต่ช่วงขั้นตอนที่ลูกค้าได้ยกเลิกการสั่งซื้อ ตั้งแต่ 10-25% ของมูลค่าสินค้าทั้งหมด หรือขั้นต่ำ 300บาท 

การรับประกันสินค้า

ผู้ขายสัญญาว่าจะรับประกันคุณภาพของสินค้าให้กับลูกค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยสินค้าจะต้องใช้งานตามวิธีใช้ที่แนะนำไว้ หรือไม่มีการดัดแปลง ปรับแต่ง ปรับเปลี่ยนตัวอุปกรณ์แต่อย่างใด โดยรับประกันการเกิดปัญหาจากตัวอุปกรณ์เท่านั้น หากเกิดปัญหาจากการใช้งานที่ผิดวิธีของลูกค้า หรือ เกิดจากการพยายามทำให่อุปกรณ์เสียหายหรือมีปัญหา ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน

การใช้งานสินค้า

ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลในการใช้งานจากคู่มือแนะนำการติดตั้ง คู่มือแนะนำการใช้งาน คู่มือแนะนำการตั้งค่าต่างๆของทางร้านให้เรียบร้อยก่อนการเริ่มต้นการใช้งานเพื่อให้เข้าใจในการใช้งานของตัวอุปกรณ์อย่างดี และมีความรู้ในการใช้งานสินค้า หรือหากลูกค้ามีข้อสงสัยในการใช้งานก็สามารถขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ของทางร้านเพื่อให้คำแนะนำ สอนการใช้งาน หรือสอนการติดตั้งได้เช่นกัน การไม่ศึกษาอุปกรณ์ให้ดี และใช้งานอุปกรณ์อย่างผิดประเภท ผิดรูปแบบ ผิดวิธีการใช้ อาจส่งผลต่อคุณภาพหรือการใช้งานของอุปกรณ์

การเคลมสินค้า

ผู้ขายได้รับประกันคุณภาพสินค้าและสัญญาว่าจะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าใหม่ทันทีเมื่อทราบว่าสินค้าเหล่านั้นมีปัญหา โดยลูกค้าต้องยอมรับการปฏิบัติตามคำแนะนำในการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ก่อน โดยการตรวจสอบการทำงานของสินค้าบางประเภทอาจใช้เวลาในการตรวจสอบ เมื่อเจ้าหน้าที่มั่นใจว่าสินค้ามีปัญหา เจ้าหน้าที่จะยอมรับและเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทันที โดยทางร้านจะรับผิดชอบต่อค่าส่งสินค้าเคลมกลับสู่ร้านให้ด้วย

การชำระเงิน

เอกสารเสนอราคาแต่ละเอกสารจะมีระยะเวลาของเอกสารอยู่ หากท่านไม่ได้ทำการชำระเงินเข้ามาตามเวลาที่กำหนด ท่านอาจจะไม่ได้ราคาสินค้าตามเอกสารนั้น หากท่านได้รับเอกสารราคาแล้ว และมีความต้องการสินค้า ควรชำระเงินเข้ามาในทันที และต้องส่งสลิปการโอนเงิน หรือเอกสารประกอบการชำระเงินให้กับเจ้าหน้าที่ภายใน 1ชม. เพื่อรับการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วในวันรุ่งขึ้น หากลูกค้าได้แจ้งการชำระเงินเข้ามาล่าช้า การจัดส่งสินค้าของท่านก็จะล่าช้าเช่นกัน. การชำระเงินของทางร้านยอมรับสกุลเงินที่เป็นเงินบาทไทยเท่านั้น และลูกค้าจะต้องชำระเงินตามช่องทางที่ทางร้านกำหนด การชำระเงินจากช่องทางอื่นที่ทางร้านไม่ยอมรับอาจไม่ถือเป็นการชำระเงินที่สมบูรณ์

การตั้งค่าอุปกรณ์

ในการสั่งซื้อสินค้าทุกชุดสินค้าของลูกค้า ทางร้านได้มีการตั้งค่าเพิ่มเซ็นเซอร์ และรีโมทเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วสำหรับการสั่งซื้อเป็นชุด สำหรับการสั่งซื้อสินค้าในรูปแบบที่มีกล่องควบคุมจำนวนหลายกล่อง และลูกค้ามีความต้องการในการตั้งค่าพิเศษ ทางลูกค้าต้องแจ้งให้ทางร้านทราบเพื่อตั้งค่าก่อนการจัดส่งสินค้า ทางร้านจะตั้งค่าโดยมาตรฐานก่อนนำส่งให้ลูกค้าเท่านั้น ได้แก่ การตั้งค่าเวลา/นาฬิกา,การตั้งค่าเพิ่มรีโมทควบคุม,การตั้งค่าเพิ่มเซ็นเซอร์ สำหรับการตั้งค่าพิเศษ อื่นๆที่ไม่มีในรายการนี้ถือเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องทำการร้องขอให้ทางร้านทำการตั้งค่าตามความต้องการ โดยให้ระบุความต้องการในการตั้งค่าพิเศษในการสั่งซื้อหรือแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่ทำการสั่งซื้อด้วยทุกครั้ง